<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Stichting Zeeslag voor jongeren

Bestuur & contactgegevens
Beleidsplan
Sponsorplan
Jaarbalans 2012
Dekkingsplan
Dekkingsplan Stichting Zeeslag
1e kwartaal 2013

Omschrijving Kosten Dekking
Huur schip
Begeleiding
Zeeofficieren
Voeding
Brandstof
Uniformen
Lesmateriaal

70.000,-
12.000,-
7.200,-
4.000,-
2.800,-
500,-
Pro Deo
Overheid/Sponsoring/budgetten kandidaten
Sponsoring
Sponsoring
Sponsoring
Sponsoring
Sponsoring

Toelichting:
De post begeleiding dient van jeugdzorg te komen omdat vele kinderen afkomstig zijn van een
jeugdzorginstelling. Het mag niet zo zijn dat Zeeslag via sponsoring de jeugdzorg taak financiert.